وِئوا 10

وینیل نئودکانوئیک ( وِئوا 10 نام تجاری) یک مونومر وینیل است که تقریباً در ترکیب با سایر مونومرها برای ایجاد مشبک یا پلیمرهای امولسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
نام تجاری مخفف وینیل استر ورساتیک اسید با عدد 10 به معنی 10 کربن موجود در مولکول است. دارای دمای انتقال شیشه متوسط تا پایین -3 درجه سانتی گراد است. از نظر شیمیایی ، ترکیبی از استرهای ایزومریک وینیل اسید نئودکانوئیک است .