کود و سموم کشاورزی

طبق گزارش سازمان جهانی غذا و دارو کود های شیمیایی مهمترین عامل افزایش تولید جهانی کشاورزی است . کودهای حاوی نیتروژن فسفر و پتاسیم به عنوان گردانندگان کشاورزی مدرن مورد توجه می باشند . استفاده از آنها در سراسر جهان از زمان آغاز به اصطلاح انقلاب سبز افزایش یافته است . همچنین استفاده غیر علمی اشکالاتی هم بوجود آورده است . بصورت کلی مواد مغذی مورد نیاز برای زندگی سالم گیاهان بر اساس نیاز در بخش های مختلفی استفاده می شود .
در جای جای جهان امنیت غذایی نکته ای مهم برای کشورها می باشد همچنین در کشور عزیزمان ایران به دلیل وسعت خاک و تنوع اقلیم انواع بخش های کشاورزی موجود می باشد . و در این راستا شرکت های متعددی در زمینه کود و سموم فعالیت دارند . شرکت مانیتیس جهت تامین مواد اولیه در بخش کود و سموم کشاورزی تعدادی از پرکاربرد ترین محصولات را در اختیار فعالین این صنعت قرارگذاشته است.